top of page

บริการวางแผนภาษี

บริหารจัดการวางแผนภาษีอย่างองค์รวม

เน้นสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าเพื่อต่อยอด

ภาษี นับเป็นรายจ่ายที่สูงที่สุดเป็นลำดับแรกๆของธุรกิจหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรก่อนหักภาษี การวางแผนภาษี

จะช่วยรักษาผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามที่กฏหมายชี้ช่อง

และประหยัดรายจ่ายด้านภาษีของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเป็นการจำกัดความเสี่ยงจากการถูกประเมินภาษีย้อนหลังซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นล้มละลายได้

 • Facebook - White Circle
Anchor 2
ss1.png

ภาษีนิติบุคคล โดยทั่วไปคิดเป็น 4% ของ GDP หรือรายได้ของธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ยังต้องจ่ายในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

Anchor 1

สำหรับธุรกิจ จะเริ่มวางแผนภาษี ต้องเริ่มจากเรื่องใด?

เรื่องแรกที่ควรได้รับการวางแผนภาษีคือ ภาษีเงินได้ของเจ้าของหุ้น  ซึ่งโดยมากจะอยู่ในรูปของตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นข้อดีของการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท  เราสามารถกำหนดเงินได้ของเราเองได้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางรายการก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายในกิจการได้ เช่น การกำหนดเงินเดือนที่ต้องการได้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ สุขภาพ ฯลฯ

 

ซึ่งการวางแผนภาษีควรรู้วิธีจัดการกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควบคู่กับภาษีนิติบุคคล ไม่ควรกำหนดรายได้จนกระทั่งภาษีบุคคลสูงเกินกว่าอัตราภาษีบริษัท  และควรวางแผนไปถึงการรับเงินปันผลจากกำไรที่บริษัททำมาหาได้
 

10 จุดเสี่ยงในงบการเงินประเด็นที่สรรพากรมักตรวจพบ 

tax-time_24877-49142_edited.png

การวิเคราะห์งบการเงินมีความสำคัญเป็นเรื่องแรกของการวางแผนภาษี  เพราะเรามักจะมีเป้าหมายเพื่อเสียภาษีจำนวนน้อยเป็นหลักจึงใช้เพียงแค่การบันทึกบัญชีให้ได้เป็นพอ   ทำให้งบการเงินที่ออกมามีความผิดปกติ เช่นรายการต่อไปนี้

 1. กิจการบันทึกรายการโดยใช้ “เงินสด” เป็นหลัก

 2. สินค้าคงเหลือ ไม่สอดคล้องกับต้นทุนขาย

 3. ไม่มีทรัพย์สินหรือมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับรายได้

 4. เงินกู้ยืมจากกรรมการมากเกินไป

 5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน

 6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง

 7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน ไม่มีรายได้อื่น หรือไม่สอดคล้อง

 8. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลง

 9. ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้

 10. การสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ

การวางแผนภาษี จึงต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในงบให้ได้เพื่อหาวิธีลดความเสี่ยงจากการเข้าตรวจของสรรพากรก่อน จากนั้นจึงวางแผนโดยเน้นที่หลักกฎหมายที่ถูกต้องก่อน แล้วจึงหาวิธีประหยัดภาษีต่อไป  ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกประเมิน เสียทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ทีมงานภาษีที่ IPC เราจะช่วยคุณบริหารจัดการ เรื่องเหล่านี้

วางแผนภาษีธุรกิจอย่างครบวงจร

 • วิเคราะห์งบการเงินเพื่อลดความเสี่ยง และพัฒนาวิธีการประหยัดภาษีสูงสุดให้กับคุณ

 • วางแผนด้านโครงสร้างกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทน และระบบสวัสดิการ

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล วางแผนด้านรายได้และรายจ่ายที่จะช่วยลดภาระภาษี

 • วางกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ

 • บริหารจัดจากด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม วิเคราห์วางแผนด้านภาษีซื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับพนักงาน ลดความเสี่ยงในฐานะนายจ้าง และเพื่อนำไปหักลบด้านค่าใช้จ่ายบริษัท

 • ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยวางแผนทั้งด้านการถือครอง และการซื้อ-ขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

depositphotos_111323258-stock-illustration-financial-audit-auditing-tax-process.jpg

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะ

เราเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษี บัญชี กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและแรงงาน  ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวโยงกับการจัดการด้านภาษี  ไม่ว่าจะเป็นภาษีของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในฐานะกรรมการหรือพนักงาน

 

บริการของเราครอบคลุมภาษีนิติบุคคล จนถึงกระบวนการนำกำไรสะสมจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ทำให้บริการของเรามีความครอบคลุมและสามารถแก้ปัญหาเชิงลึกได้  เป็นการวางแผนทั้งระบบโดยแท้จริงมิใช่เพียงแค่การวางแผนรายจ่ายเพื่อให้จ่ายภาษีน้อยลง ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนัก  เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบย้อนหลัง

cohesive-team-of-people-vector-6884198 c

เราเน้นสร้างความเข้าใจให้ลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้านำหลักและเทคนิคของเราไปใช้ต่อยอดเองได้

เราใช้หลักกฎหมายทำงาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า แผนภาษีที่วางแผนให้มีความชัดเจน ถูกต้อง อ้างอิงได้ 

 

ลูกค้าของเราจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาษีทั้งระบบ ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ เพื่อลดภาระรายจ่ายด้านภาษีได้ต่อไปทุกปี

เราเราพัฒนาเทคนิควางแผนภาษี

IDOL+I

โครงสร้างที่พิสูจน์แล้วว่าประหยัดภาษีและจำกัดความเสี่ยงจากการโดนประเมิน

Income Statement

วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะปรากฎในงบการเงิน และวางแผนด้านรายได้รายจ่ายกิจการ  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความเสี่ยงจากงบการเงิน และประหยัดภาษีมากกว่าเดิม

Operations

ทำความเข้าใจและสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านรายได้ให้ครบถ้วนเพื่อลดความเสี่ยงหรือวิธีรับรายได้โดยเสียภาษีต่ำลง

 

วางแผนด้านรายจ่ายให้สามารถลดภาระภาษีได้เต็มที่  และเตรียมแผนส่งต่อธุรกิจ เพื่อวางโครงสร้างบริษัทและการถือหุ้น รวมถึงการจัดเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

Director and Labor

วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะปรากฎในงบการเงิน และวางแผนด้านรายได้รายจ่ายกิจการ  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความเสี่ยงจากงบการเงิน และประหยัดภาษีมากกว่าเดิม

Land and Investment

วางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีจากการนำทรัพย์สินออกให้เช่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

 

การนำทรัพย์สินแปลงเป็นทุน  การตัดสินใจในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ใหม่ว่าควรถือครองในชื่อใครจึงได้ประโยชน์สูงสุด

Inheritance Tax

ภาษีมรดก คือภาระภาษีที่ผู้รับมรดกที่ได้รับมรดกประเภทอสังหาริมทรัพย์ หุ้น กองทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝากหรือยานพาหนะ มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทจะต้องเตรียมเงินสดไว้เพื่อจ่ายค่าภาษีให้แก่รัฐ อัตราร้อยละ 5 กรณีรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน  และอัตราร้อยละ 10 กรณีได้รับมรดกจากบุคคลอื่น 

 

หากไม่มีการวางแผนให้ดี ทายาทอาจต้องเลือกขายทรัพย์สินที่ควรจะเก็บไว้เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าภาษี เราจึงควรหาวิธีที่จะลดภาระภาษีนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตของทายาท

ลูกค้าบางส่วนที่ร่วมงานกับเรา

Picture1_edited.png
merito_edited.png
jrm_edited.png
legacy.gif
gogi_edited.png
biopharm_edited.png
bdg_edited.png
29738_1542004876668_edited_edited.png
hitech_edited.png
wutisak.png
asiaprecision.png
vichaivej.png
images_edited.png
wongpa_edited.png
estate_edited.png
cjgroup.png

ลูกค้าคิดอย่างไรกับเรา

estate_edited.png

บริษัท Estate Creation  จำกัด

"ประสบการณ์จากการใช้บริการที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว การวางแผนภาษีอาการ และระบบบัญชี ของคุณปภาสร
แก้วกอบสิน และทีมงาน Idol Planner 


     “สิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างจากผู้ที่เสนอบริการรายอื่นๆ คือการพูดคุยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เป็นกันเอง ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการต้องมีความเชื่อใจและไว้วางใจกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้เต็มที่ มิฉะนั้น ผลงานจะไม่ได้ตามที่คาดหวัง หรืออาจเสียเวลามากเกินควร”


    “ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบัญชีและกฎหมายภาษีของคุณปภาสรที่มีอย่างหลากหลาย และการที่มีลูกค้ามากมายในธุรกิจต่างๆ นอกจากจะทำให้สามารถทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ ช่วยให้วางระบบได้ดีแล้ว ยังช่วยในการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้อีกด้วย”


     “กระบวนการในการจัดทำธรรมนูญครอบครัวมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ รวมทั้งในระหว่างสมาชิกครอบครัวของผู้รับบริการเองด้วย คุณปภาสรและทีมงานไอดอลแพลนเนอร์สามารถช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การจัดทำธรรมนูญครอบครัวของเราสำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ตั้งใจ"

คุณมีชัย  ชุนหรักษ์โชติ

ประธานกรรมการ

favicon copy.jpg

IDOL PLANNER CONSULTING

ธุรกิจครอบครัว คืองานถนัดของเรา

bottom of page