บริการจัดการธุรกิจ และ ครอบครัวอย่างครบวงจร

สำหรับธุรกิจของคุณ

สำหรับครอบครัวของคุณ

 • ตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

 • การควบ-โอนกิจการ

 • จัดรูปแบบบริษัทในเครือ

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 • วิเคราะห์งบการเงิน

 • วางแผนภาษีนิติบุคคล

 • วิเคราะห์รายได้-รายจ่าย

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • กฎหมายแรงงาน 

 • จัดทำข้อบังคับพนักงาน

 • บริหารความเสี่ยงในงบการเงิน 

 • วางแผนป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว

 • วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินครอบครัว

 • บริหารจัดการเงินส่วนกลาง (กงสี)

 • วางแผนมรดก

 • จัดทำพินัยกรรมระดับครอบครัว

 • กำหนดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

สำหรับบุคคล

 • วางแผนการลงทุน

 • วางแผนทุนการศึกษาบุตร

 • วางแผนเกษียณอายุ

 • วางแผนประกันชีวิต

 • วางแผนภาษีส่วนบุคคล

 • วางแผนมรดก

บริหารจัดการทรัพย์สิน

 • วางแผนการถือครองอสังหาริมทรัพย์

 • วางแผนก่อนทำการซื้อ-ขาย,ส่งต่อ

 • วางแผนภาษีสำหรับอสังหาริมทรัพย์

 • จัดทำพินัยกรรมระดับครอบครัว

 • จัดทำพินัยกรรมส่วนบุคคล

 • วางแผนส่งมอบมรดก

 • วางแผนภาษีมรดก

 • จัดทำ   Living Will

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

 • Facebook
 • YouTube

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.