©2019 by Idolplanner Co., Ltd.

Discover Our Expertise

ด้านองค์กร

 • จัดโครงสร้างองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

 • ควบหรือโอนกิจการ

 • วางแผนเข้าตลาด

 • วางแผนภาษีธุรกิจ

 • กฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายบริษัท

 • ข้อบังคับพนักงาน กฎหมายแรงงาน สวัสดิการ

บริหารธุรกิจครอบครัว

 • วางแผนทรัพย์สินธุรกิจครอบครัว

 • จัดทำธรรมนูญครอบครัว

 • วางแผนมรดก

 • วางแผนพินัยกรรมครอบครัว

 • วางแผนภาษีของบริษัทโฮลดิ้ง

 • บริหารเงินกงสี

วางแผนส่วนบุคคล

 • แผนการเงินส่วนบุคคล

 • แผนเกษียณอายุ

 • แผนการศึกษาบุตร

 • แผนการลงทุน

 • วางแผนภาษีส่วนบุคคล

 • แผนบริหารความเสี่ยง

 • จัดทำพินัยกรรม