top of page

Holding Company

เราช่วยคุณด้านการจัดตั้ง Holding Company และปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งระบบ

สำหรับธุรกิจทุกขนาด Holding Company หรือบริษัทโฮลดิ้ง ถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สินของครอบครัว และบริษัทอื่นๆในเครือ รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆของกิจการของคุณ