top of page

ธรรมนูญครอบครัว คืออะไร?

ข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัว ครอบคลุมด้านกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติของสมาชิกครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน หรือทำงานร่วมกันในธุรกิจครอบครัว

 

โดยจัดทำโดยทำข้อตกลงเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความชัดเจนในการทำให้มีผลบังคับใช้

ทำไมครอบครัวที่มีธุรกิจต้องทำธรรมนูญครอบครัว?

ช่วยให้เกิดความชัดเจน

ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน

ธรรมนูญครอบครัว จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ระบบบริหารที่ชัดเจนและโปร่งใส ช่วยทำให้สมาชิกครอบครัวได้ทราบถึงหน้าที่และสิทธิของตนเอง

ธรรมนูญครอบครัว จะช่วยกำหนดและวางรากฐานประเด็นที่สำคัญในเรื่อง

1. ข้อตกลงในการเข้าทำงานในธุรกิจครอบครัว มีกฏ เกณฑ์ใดบ้างในการเข้าทำงาน?

2. ​การกำหนดตำแหน่งงาน หน้าที่ๆต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้าง ?

3. ค่าตอบแทน สวัสดิการ การเกษียณอายุ สำหรับคนที่ทำงานและไม่ได้เข้ามาทำงานจะเป็นอย่างไร?

4. ทรัพย์สินส่วนกลางของครอบครัว ใครมีสิทธิได้รับบ้าง? มีการกำหนดข้อแม้หรือข้อตกลงอย่างไร?

pie.png
cohesive-team-of-people-vector-6884198 c

ธรรมนูญครอบครัว

ช่วยสร้างความสมานฉันท์ในครอบครัว

ธรรมนูญครอบครัว เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วม มีสิทธิและเสียงในการสร้างข้อตกลงต่างๆขึ้นมา ดังนั้นการทำธรรมนูญครอบครัวจะเป็นการสร้างความสามัคคี โดยมีผลลัพธ์คือแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมา และอยู่ร่วมกันภายใต้แนวทางเหล่านั้น

เพื่อใช้โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ

ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในธุรกิจ แต่มักจะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับคนในครอบครัว ซึ่งปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจก่อตัวกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ในอนาคต การสร้างธรรมนูญครอบครัวจึงเป็นการวางโครงสร้างในการรับมือกับปัญหาความขัดแย้งตั้งแต่เนิ่นๆ ในตอนที่สมาชิกนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ธรรมนูญครอบครัว จะช่วยกำหนดแนวทางการแก้ปัญหายามที่ความขัดแย้งยังไม่เกิดขึ้น หรือกำลังเริ่มก่อตัวขึ้น

1. การรับทราบร่วมกันถึงประเด็นความขัดแย้ง

 

2. สร้างขั้นตอนในการรับมือความขัดแย้ง

3. โครงสร้างการสื่อสารเพื่อหาทางออกร่วมกันภายในสมาชิกครอบครัว

cohesive-team-of-people-vector-6884198 c

คุณรู้หรือไม่ ?

 90% ของธุรกิจครอบครัว ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เกิน 3 รุ่น 

โดยปัญหาเรื้อรังมาจากสาเหตุเหล่านี้

ระบบการจัดการทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินของครอบครัวรั่วไหล

ไม่มีแผนการสร้างผู้สืบทอดที่เหมาะสม

ไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงธุรกิจ

ธุรกิจขาดความโปร่งใส 

ครอบครัวไม่มีการสร้างระบบการสื่อสาร

ขาดมาตรการระงับข้อพิพาทต่างๆ

true-and-false-symbols-accept-rejected-f
true-and-false-symbols-accept-rejected-f
true-and-false-symbols-accept-rejected-f
true-and-false-symbols-accept-rejected-f
true-and-false-symbols-accept-rejected-f
true-and-false-symbols-accept-rejected-f
ธรรมนูญครอบครัว
true-and-false-symbols-accept-rejected-f

เราช่วยจัดการระบบธุรกิจและครอบครัวในทุกด้าน

แม้ว่าการจัดทำธรรมนูญครอบครัวจะเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัวแต่การใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย มีกรณีศึกษาที่หลากหลายเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ  จะทำให้ธรรมนูญครอบครัวของคุณมีเนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นกลางมากที่สุด และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริง

เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น  ทำให้ลูกค้าได้บริการครบแบบ All in One  ไม่ต้องใช้คนจากหลายทีม ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายครั้ง  ในการดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

yupiramos170906041.png

เรื่องเหล่านี้ให้เราบริหารให้คุณ

จัดการแบ่งทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม (กงสี)

 ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์  หุ้นของธุรกิจครอบครัว เงินสด หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส พร้อมวางกฎกติกาในการบริหารจัดการ, การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทายาทรุ่นต่อไป 

 

บริการของเรายังครอบคลุมด้านการส่งต่อทรัพย์สิน รวมถึงการจัดทำพินัยกรรมระดับครอบครัว และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

pie.png
blue-buildings_23-2147505265.png
ปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจให้แข็งแรงและมีความเป็นมืออาชีพ

เราจะช่วยคุณบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของครอบครัว รวมทั้งเรื่องขององค์กรบริษัท, การจัดการของเรารวมถึงการวางโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท และภายในบริษัท การปรับโครงสร้างของเรายังรวมถึงการบริหารด้านการเงินและการลงทุนของธุรกิจ เพื่อให้กิจการของคุณมีความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์

vision-logo-vector-isolated_29069-82_edi
สร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมครอบครัว  

การกำหนดวิสัยทัศน์สามารถช่วยให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความเข้าใจและมองเห็นเป้าหมายทางธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะช่วยคุณกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างเป้าหมายในระยะยาวสำหรับองค์กร เพื่อให้สมาชิกในธุรกิจสามารถเดินตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

working-together-uniting-puzzle-piece_75
กำหนดกฎเกณฑ์ด้านการทำงาน  

สร้างกฎ และระเบียบของการเข้ามาทำงานของคนในครอบครัวให้เกิดความชัดเจน กำหนดสิทธิการเข้ามาทำงานในธุรกิจของ วางโครงสร้างระบบสวัสดิการของครอบครัว, การบริหารตำแหน่งงาน การเลื่อนตำแหน่ง, การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

จัดตั้งสภาครอบครัว 

กรอบกติกาที่กำหนดขึ้นจะต้องมีผู้ควบคุมกฎ  จึงต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปด้วยดี ตามระเบียบที่ครอบครัวร่วมกันสร้างขึ้น จำนวนของสภาครอบครัวขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว

การจัดตั้งสภาครอบครัวต้องมีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลครอบครัว การจัดการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กำหนดระยะเวลาและความถี่ในการประชุม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน รวมถึงบริหารจัดการกับข้อขัดแย้งในครอบครัว

business-brainstorming-concept_23-214750

จากลูกค้าของเรา

estate_edited.png

บริษัท Estate Creation  จำกัด

"ประสบการณ์จากการใช้บริการที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว การวางแผนภาษีอาการ และระบบบัญชี ของคุณปภาสร
แก้วกอบสิน และทีมงาน Idol Planner 


     “สิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างจากผู้ที่เสนอบริการรายอื่นๆ คือการพูดคุยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เป็นกันเอง ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการต้องมีความเชื่อใจและไว้วางใจกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้เต็มที่ มิฉะนั้น ผลงานจะไม่ได้ตามที่คาดหวัง หรืออาจเสียเวลามากเกินควร”


    “ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบัญชีและกฎหมายภาษีของคุณปภาสรที่มีอย่างหลากหลาย และการที่มีลูกค้ามากมายในธุรกิจต่างๆ นอกจากจะทำให้สามารถทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ ช่วยให้วางระบบได้ดีแล้ว ยังช่วยในการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้อีกด้วย”


     “กระบวนการในการจัดทำธรรมนูญครอบครัวมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ รวมทั้งในระหว่างสมาชิกครอบครัวของผู้รับบริการเองด้วย คุณปภาสรและทีมงานไอดอลแพลนเนอร์สามารถช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การจัดทำธรรมนูญครอบครัวของเราสำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ตั้งใจ"

คุณมีชัย  ชุนหรักษ์โชติ

ประธานกรรมการ

เราคือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

IDOL PLANNER CONSULTING มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจครอบครัวมามากกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ เราจึงเข้าใจอุปสรรคและปัญหาของธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างดี การวางโครงสร้างที่ดีคือหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจครอบครัว เริ่มตั้งแต่โครงสร้างบริษัท การจัดตั้ง Holding Company การถือหุ้น  การมีแผนภาษีธุรกิจที่ดี การบริหารเงินปันผลเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน การจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อป้องกันความขัดแย้ง และการวางแผนพินัยกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความมั่งคั่งของธุรกิจ และความสัมพันธ์ในครอบครัว

 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราได้ช่วยธุรกิจครอบครัวทุกขนาดกว่า 500 ธุรกิจให้มีความมั่นคง และเติบโต ผ่านทางการปรึกษาแบบส่วนตัว การเดินสายเป็นวิทยากรทั่วประเทศ และคอร์สสัมมนาของเรา

สร้างโครงสร้างบริหารที่เป็นปึกแผ่น

ให้กับธุรกิจครอบครัวของคุณตั้งแต่วันนี้

IDOL

PLANNER

พร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเราเลย

ให้เราติดต่อกลับ
bottom of page