ธรรมนูญครอบครัว

ตัวช่วยในการป้องกันและระงับความขัดแย้งภายในธุรกิจครอบครัว 

กำหนด กฎ กติกาในครอบครัว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่สมาชิกในครอบครัว ครอบคลุมทุกประเด็นทั้งการจัดการธุรกิจและการอยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัว

คุณรู้หรือไม่ ?

 90% ของธุรกิจครอบครัว ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เกิน 3 รุ่น 

 

โดยปัญหาเรื้อรังมาจากสาเหตุเหล่านี้

การแบ่งทรัพย์สินอย่างไม่เป็นธรรม

ทรัพย์สินของครอบครัวรั่วไหล

ไม่มีการเลือกผู้สืบทอดที่เหมาะสม

เงินกองกลาง สร้างความบาดหมาง

ไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงธุรกิจ

ธุรกิจขาดความโปร่งใส เสี่ยงถูกโกง

จัดการระบบครอบครัวในทุกด้าน

เราแตกต่างจากผู้อื่นตรงที่ เรามองรอบด้านมากกว่า  ไม่ใช่แค่การสร้างข้อตกลง

เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น  ทำให้ลูกค้าได้บริการครบแบบ All in One  ไม่ต้องใช้คนจากหลายทีม ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายครั้ง  ในการดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

จัดการแบ่งทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม (กงสี)

 ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์  หุ้นของธุรกิจครอบครัว เงินสด หรือเครื่องหมายการค้า  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และวางกฎกติกาในการบริหารจัดการ การแบ่งปันผลประโยชน์ หรือส่งต่อทรัพย์สินประเภทนี้ให้กับทายาทรุ่นต่อไป  จัดการด้านกา รส่งต่อทรัพย์สิน รวมทั้งการจัดทำพินัยกรรมระดับครอบครัว สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

วิสัยทัศน์และค่านิยมครอบครัว  

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  รู้ว่าธุรกิจครอบครัวจะไปในทิศทางใด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง  สร้างวัฒนธรรมความกตัญญูกตเวทิตาต่อรุ่นบุกเบิก รวมทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

การอยู่ร่วมกันและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว 

กำหนดรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวเป็นหลัก จัดการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการว่าควรจะมีเรื่องใดบ้าง ระยะเวลาความถี่ในการประชุมเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน การให้สวัสดิการ จัดการกับข้อขัดแย้งในครอบครัวของคุณ

ปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจให้แข็งแรง

ช่วยคุณบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจซึ่งจะส่งผลมายังทรัพย์สินของครอบครัวได้  ทั้งเรื่องขององค์กรบริษัท จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทและภายในบริษัทเอง  จัดการด้านการเงินและการลงทุนของธุรกิจให้เตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์

การทำงานร่วมกัน 

กำหนดระเบียบของการเข้ามาทำงานของคนในครอบครัวให้ชัดเจน ใครบ้างมีสิทธิเข้ามาทำงานในธุรกิจของครอบครัว  ตำแหน่งงาน การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

สภาครอบครัว 

กรอบกติกาที่กำหนดขึ้นจะต้องมีผู้ควบคุมกฎ  จึงต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยดีตามระเบียบที่ครอบครัวร่วมกันสร้างขึ้น  จำนวนของสภาครอบครัวขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัวเป็นหลัก มีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว

เรื่องเหล่านี้ให้เราบริหารให้คุณ

"แม้ว่าการจัดทำธรรมนูญครอบครัวจะเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัวแต่การใช้ “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย มีกรณีศึกษาที่หลากหลายเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ  จะทำให้ธรรมนูญครอบครัวของคุณมีเนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นกลางมากที่สุด  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริง"

ปภาสร แก้วกอบสิน

Founder , IDOL PLANNER CONSULTING

ผู้ก่อตั้งบริษัท Idol Planner Consulting รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัว  และเป็นผู้ดูแลลูกค้าสินทรัพย์สูง จากหลากหลายอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานเอกชน และสมาคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมถึงเป็นเจ้าของผลงานหนังสือขายดีหลากหลายเล่ม

ปัญหาในครอบครัว ไม่รู้จะปรึกษาใคร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสิ

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.