top of page
Creatives Discussing Project

FAMILY BUSINESS

บริหารธุรกิจครอบครัว

  • วางแผนทรัพย์สินธุรกิจครอบครัว

ให้คำแนะนำรูปแบบการถือครองทรัพย์สินของกงสี หรือครอบครัว  เพื่อประโยชน์ด้านภาษี หรือการส่งต่อทรัพย์สินส่วนกลางของครอบครัว  เช่น อสังหาริมทรัพย์  หุ้นของธุรกิจครอบครัว  

  • จัดทำธรรมนูญครอบครัว

เป็นข้อตกลงที่สมาชิกครอบครัวร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแทนคำพูด   เพื่อกำหนดกติกาในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันในธุรกิจครอบครัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกครอบครัวและส่งเสริมให้ธุรกิจครอบครัวมีการส่งต่อธุรกิจด้วยความยั่งยืนมั่นคง

เนื้อหาในธรรมนูญครอบครัว จะระบุบทบาทหน้าที่ทั้งเกี่ยวกับธุรกิจและครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่มีร่วมกัน การจ้างงาน การจ่ายผลตอบแทน การโอนหุ้น แผนสืบทอดทายาทธุรกิจ สวัสดิการ การลงทุน  การสื่อสาร การขจัดข้อขัดแย้ง  ซึ่งแต่ละครอบครัวจะครอบคลุมเนื้อหาตามที่ได้ตกลงกันไว้

  • วางแผนมรดก และพินัยกรรมครอบครัว

  • บริหารเงินกงสี

เป็นการวางแผนเพื่อสร้างความมั่งคั่งของทรัพย์สินส่วนกลางของครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ การลงทุน การเบิกจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการครอบครัว

bottom of page