©2019 by Idolplanner Co., Ltd.

OUR VALUED CLIENTS

คุณณรงค์ อุ่นศรีทรัพย์
กรรมการ บริษัท แบตเตอรี่เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

"มีความประทับใจอย่างมากกับการให้ความรู้ในด้านของภาษียุคใหม่และความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านภาษีเพิมขึ้นอย่างเข้าใจง่ายๆ ทั้งที่เป็นเรื่องยาก จึงขอขอบคุณในครั้งนี้อย่างสูงและยินดีที่จะรับความรู้ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ"

คุณประสาร บุนฑารักษ์
กรรมการ บริษัท จี.ไอ.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"ขอขอบคุณในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง มีความครบถ้วน ครอบคลุมทุกประเด็นโดยเฉพาะในด้านการวางแผนภาษี และยังคอยดูแล ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง"

คุณสจิตกมลรัตน์  โสภณอุดมพร

กรรมการ บริษัท ทีเอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

"เป็นที่ปรึกษาที่ดีตลอดมา คอยให้คำแนะนำตั้งแต่รู้จักกันมา ตั้งแต่เรื่องบัญชี ภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ไปถึงเรื่องการจัดการมรดกให้กับครอบครัว เมื่อสามีเสียชีวิต การรวบรวมทรัพย์สินต่างๆ การจัดสรรได้อย่างลงตัว การเรียนรู้จากประสบการณ์และคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ ถือเป็นโชคดีที่ได้รู้จักกับอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์นะคะ"