top of page

ปรับโครงสร้างธุรกิจ

จัดโครงสร้างองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

การปรับโครงสร้างธุรกิจ สำคัญยังไง?

การจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวอย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายภาษีได้จำนวนมากทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น การจัดวางโครงสร้างธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ

ไม่ว่ากิจการของท่าน อยู่ในระหว่าง

 • การขยายกิจการ

 • กำลังวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 

 • ช่วงส่งต่อธุรกิจ 

 • ต้องการตั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงของทรัพย์สิน

เรา มีบริการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของท่าน โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้อง

business structure
blue-buildings_23-2147505265.png
business-handshake-contract-agreement-fl

ควบรวมกิจการ

Merger and Acquisition : M & A

flat-icon-on-stylish-background-pie-char

ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

yupiramos170906041.png

วิเคราะห์งบการเงิน

บริษัท โฮลดิ้ง

Holding Company

เราจะช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆดังนี้

 • ปกป้องทรัพย์สินสำคัญ

 • ป้องกันการถูกฟ้องร้องได้ ไร้ซึ่งความเสี่ยง

 • บริษัทมีความพร้อมที่จะขยายขนาด และลงทุนมากขึ้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

 • ยกเว้นภาษีจากการได้รับเงินปันผล

 • เสียภาษีด้านการส่งต่อมรดกน้อยลง

 • การจัดสรรความเป็นเจ้าของมีความสะดวก ชัดเจน  แบ่งทรัพย์สินง่าย

 • การส่งต่อธุรกิจสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 • ป้องกันการถูก Take over จากคนนอก

คำถามที่พบบ่อยด้านบริษัทโฮลดิ้ง

blue-buildings_23-2147505265.png
bulb-vector-13.png
bulb-vector-13.png

Q: ถ้าหากไม่รู้ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเลย Idol Planner   จะช่วยตรงนี้ยังไงได้บ้าง?

A: เรามีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  ในการวิเคราะห์ถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง    โดยจะแนะนำการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงจัดการทำเรื่องจดทะเบียนบริษัทให้อีกด้วย 

Q: หลังจากจัดตั้งโฮลดิ้งแล้ว ขั้นตอนการทำงานต่อไปคืออะไร?

A: เราจะมีการวางแผนเพื่อจัดการโครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และสถานการณ์ของคุณมากที่สุด โดยจะครอบคลุมในด้าน

 1. โครงสร้างการถือหุ้น

 2. วิเคราะห์และวางแผน รายได้-รายจ่าย ของบริษัทโฮลดิ้ง

 3. กำหนดกลยุทธ์การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โฮลดิ้ง

ควบรวมกิจการ

Merger and Acquisition : M & A

การควบรวม และการเข้าครอบครองกิจการ (M&A) ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทหลายแห่งในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีมูลค่าสูงขึ้น ขยายช่องทางการจำหน่าย เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  เพิ่มโอกาสในการต่อยอดกิจการของบริษัทในอนาคต

โดยวัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการ มีดังนี้

 • ขยายธุรกิจ

 • เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

 • ลดค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ

 • ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด

 • ประหยัดภาษีการเลิกกิจการ

business-handshake-contract-agreement-fl
bulb-vector-13.png

บริการของเราจะช่วยพิจารณาการควบรวมกิจการ เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้ประโยชน์สูงสุดในด้าน

 • จัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการควบรวมกิจการ

 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี

 • ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับการควบรวมกิจการ

 • ปรับโครงสร้างบริษัทในเครือ

 • กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

bulb-vector-13.png

จัดการอุปสรรคด้านภาษีจากการ ควบรวมกิจการ ในด้าน

 • ภาษีทรัพย์สิน

 • ภาษีหนี้สิน

 • ภาษีของตัวผู้ถือหุ้น

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Anchor 1

ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

 การจัดการโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถจัดโดยใช้กลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 4    เรื่องหลัก

 • การส่งต่อธุรกิจ

 • มีการร่วมทุนจากคนอื่น

 • เพื่อสิทธิประโยชน์ ประหยัดภาษี

 • จัดการความเสี่ยง

flat-icon-on-stylish-background-pie-char
bulb-vector-13.png

คุณกำลังเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่หรือไม่?

เพราะแต่ละโครงสร้างไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ

เราจะทำการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกว่าธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

 • จัดโครงสร้างแบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจและครอบครัวของคุณ

 • ปรับสัดส่วนการถือหุ้นให้เหมาะสม

Anchor 2
Anchor 3

วิเคราะห์ วางแผนงบการเงิน

งบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่บ่งบอกถึงผลการดำเนินการของธุรกิจ     ฐานะทางการเงินบริษัท การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด  ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 

bulb-vector-13.png

งบการเงินเป็นตัวช่วยตอบคำถามสำคัญใน เรื่องต่างๆ เช่น

bulb-vector-13.png
 • ผลประกอบการบริษัทกำลังเป็นอย่างไร?

 • ควรปรับเปลี่ยนการบริหารหรือไม่ ?

 • พร้อมที่จะขยายกิจการตอนนี้หรือไม่ ?

 • ถ้าอยากขายบริษัท   จะกำหนดขายที่ราคาอย่างไร ?

bulb-vector-13.png
yupiramos170906041.png

คุณรู้หรือไม่?

รัฐบาลใช้งบการเงินในการคำนวณภาษี ที่จะเรียกเก็บจากบริษัทของคุณ และธนาคารก็ใช้งบการเงินในการพิจารณาสินเชื่อแทนเครดิตส่วนบุคคลอีกด้วย

บริการของเราจะช่วยคุณได้ยังไงบ้าง?

 • รายได้ธุรกิจ

 เราช่วยพิจารณาให้คุณว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับการเสียภาษีในรูปแบบไหนมากที่สุด โดยรายได้ของกิจการอาจจะมาจากหลายช่องทาง การวางแผนรายได้จากแต่ละช่องทาง จะทำให้คุณมีเงินทุนเหลือ ไปลงทุนต่อยอดกิจการ

 • รายจ่ายธุรกิจ

วางแผนรายจ่ายของกิจการ เพื่อลดภาระภาษีที่ธุรกิจของคุณต้องจ่าย

 • เงินปันผล

วางกุลยุทธ์การจ่ายเงินปันผล เพื่อประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหุ้น แทนการจ่ายภาษีทิ้ง

 • โครงสร้างเงินทุน

วางแผนเพื่อปกป้องความเสี่ยงให้คุณ พร้อมวางแผนภาษีด้านดอกเบี้ย​

 • จัดการระบบภาษีอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ทำให้ไม่ถูกเรียกตรวจสอบภาษี

 • ลดภาระภาษีในทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว

 • ธุรกิจตรวจสอบความโปร่งใสได้ง่าย เจ้าของไม่ถูกโกง

ปัญหาธุรกิจของคุณ เล่าให้เราฟังเถอะ

bottom of page