©2019 by Idolplanner Co., Ltd.

 
 

Discover Our Expertise

จัดโครงสร้างองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง
ควบหรือโอนกิจการ
วางแผนเข้าตลาด
วางแผนภาษีธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายบริษัท
ข้อบังคับพนักงาน กฎหมายแรงงาน สวัสดิการ

วางแผนทรัพย์สินธุรกิจครอบครัว
จัดทำธรรมนูญครอบครัว
วางแผนมรดก
วางแผนพินัยกรรมครอบครัว
วางแผนภาษีของบริษัทโฮลดิ้ง
บริหารเงินกงสี

แผนการเงินส่วนบุคคล
แผนเกษียณอายุ
แผนการศึกษาบุตร
แผนการลงทุน
วางแผนภาษีส่วนบุคคล
แผนบริหารความเสี่ยง
จัดทำพินัยกรรม

 

CONTACT US

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

+662 010 8823